top of page

RETURNS

Polish version below

Return form
tap to open

Important information for customers returning goods from outside the EU: please contact us before sending the goods (support@alexanderbigwig.com)

1. Basic rules

1.1.  Underwear, masks, balaclavas, sewing, hosiery and secret boxes are not subject to return or exchange.

1.2. When returning an order, the client is obliged to return all attached objects (stickers, cards, receipt (does not apply to EU countries outside of Poland), etc.).

1.3 The returned item, due to the wrong size, must be unworn, keeping its original appearance.

1.4 Upon receipt of the returned goods, Alexander Bigwig undertakes to return the money for the goods within 10 working days (excluding shipping costs).

1.5 All items purchased on sale with a 50% discount or higher will be the final sale and are not refundable / exchangeable. During the sale period, we cannot make any changes to the order. Please make sure you have selected the correct style and size before paying for the order.

1.6 Items ordered on a pre-order are non-refundable.

2. Returning a damaged product

2.1 When returning a damaged product, the customer must indicate this point when filling out the return form with a description of the defect.

2.2 If the returned product has intentional damage (damage that could not have occurred due to the delivery of the product and that arose due to misuse), then Alexander Bigwig reserves the right to return the cost of the product when returning the damaged product, excluding the price for the damaged product element.

3. Product exchange

3.1 If the client makes a return in order to exchange for another product, he is obliged to enter this item in the return form.

3.2 When returning, the client must adhere to the rule from subparagraphs 1.2 and 1.3

3.3 Before making a return for the exchange of a product, the client is obliged to write to the support mail support@alexanderbigwig.com to make sure that the desired size is in stock.

3.4 Upon receipt of the return, Alexander Bigwig is obliged to send the new item within 10 working days.

4. Return: step by step

4.1 If you wish to return the product or exchange it for another, the client is obliged to fill out the return form.

4.2 When exchanging for a new product, read point 3

4.3 The completed return form must be printed and attached to the product.

If you have additional questions, please contact us via mail: support@alexanderbigwig.com

Polityka zwrotów

Ważna informacja dla klientów zwracających towar spoza UE: prosimy o kontakt przed wysłaniem towaru

1. Podstawowe zasady

1.1. Bielizna, maski, balaklawy, szycie, wyroby pończosznicze i secret boxy nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

1.2. Klient zwracając zamówienie zobowiązany jest do zwrotu wszystkich załączonych przedmiotów (naklejki, karty, paragon (nie dotyczy Państw UE poza Polską) itp.).

1.3 Zwracany przedmiot, ze względu na niewłaściwy rozmiar, musi być nienoszony, zachowując oryginalny wygląd.

1.4 Po otrzymaniu zwróconego towaru Alexander Bigwig zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za towar w ciągu 10 dni roboczych (z wyłączeniem kosztów wysyłki).

1.5 Wszystkie przedmioty zakupione na wyprzedaży z rabatem 50% lub wyższym będą wyprzedażą ostateczną i nie podlegają zwrotowi/wymianie. W okresie wyprzedaży nie możemy wprowadzać żadnych zmian w zamówieniu. Należy upewnić się, że wybrano właściwy styl i rozmiar przed opłatą zamówienia.

1.6 Przedmioty zamówione w przedsprzedaży nie podlegają zwrotowi.

2. Zwrot uszkodzonego produktu

2.1 Zwracając uszkodzony produkt, klient powinien zaznaczyć ten punkt w formularzu zwrotu wraz z opisem wady.

2.2 Jeśli zwracany produkt ma celowe uszkodzenie (uszkodzenie, które nie mogło powstać podczas dostawy produktu i które powstało w wyniku niewłaściwego użytkowania), Alexander Bigwig zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztu produktu w przypadku zwrotu uszkodzonego produktu, z wyłączeniem ceny za uszkodzony element produktu.

3. Wymiana produktu

3.1 Jeżeli klient dokonuje zwrotu w celu wymiany na inny produkt, zobowiązany jest do wpisania tej pozycji w formularzu zwrotu.

3.2 Zwracając produkt, klient musi przestrzegać zasady z podpunktów 1.2 i 1.3

3.3 Przed dokonaniem zwrotu w celu wymiany produktu, klient zobowiązany jest napisać na maila wsparcia support@alexanderbigwig.com , aby upewnić się, że żądany rozmiar jest na magazynie.

3.4 Po otrzymaniu zwrotu Alexander Bigwig jest zobowiązany do wysłania nowego towaru w ciągu 10 dni roboczych.

4. Zwrot towaru: krok po kroku

4.1 W przypadku chęci zwrotu towaru lub wymiany na inny, klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu.

4.2 W przypadku wymiany na nowy produkt należy przeczytać punkt 3.

4.3 Wypełniony formularz zwrotu należy wydrukować i dołączyć do produktu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: support@alexanderbigwig.com

bottom of page